De Priorij Advies helpt klanten in de AgroFoodsector om duurzamer en rendabeler te werken

Van visievorming tot roadmapping. Van projectontwikkeling tot implementatie.

Berichten

Project Regeneratieve Landbouw Veenkoloniën gestart

Een groep van 7 akkerbouwers uit de Veenkoloniën kwam al enkele jaren bijeen aan de keukentafel en in het veld om met elkaar mogelijkheden te verkennen voor een nieuw en regeneratief teeltconcept. Met het woord regeneratief bedoelen ze dat er verder moet worden gedacht dan ‘duurzaam’! Het gaat om een combinatie van duurzaam (d.w.z. meewerkend met de natuur (‘groen’), circulair en biodiversiteit-verhogend) produceren en daarbij het productiesysteem, de bodem, herstellen. Om dergelijk onderzoek te stimuleren en fondsen te werven hebben de 7 akkerbouwers de Stichting Regeneratieve Landbouw Veenkoloniën opgericht.
Aanleiding voor de verkenning en dit project zijn signalen uit de (hun eigen) praktijk die erop wijzen dat in het huidige gangbare teeltsysteem de mogelijkheden om het teeltproces verder te kunnen verbeteren uitgeput raken en men in de praktijk tegen allerlei grenzen aanloopt. Daarbij neemt ook het middelenassortiment af, wat de noodzaak groter maakt voor weerbare gewassen en dus een weerbare, goed functionerende bodem.
De projectleden willen gedurende minstens 8-10 jaar de effecten van een andere, gebiedspecifieke en samenhangende set van bodem- en gewasbeheermaatregelen onderzoeken en demonstreren op hun eigen bedrijven.
Projectdoelen voor 2021-2022 zijn: a) praktijkproeven uitvoeren (On Farm Experiments) binnen het kennisgebied van Regeneratieve Landbouw en de resultaten delen binnen en buiten de telersgroep, onder andere middels veldbezoeken op locatie en workshops; b) opleveren van een eerste lijst met samenhangende teeltmaatregelen, die kan uitgroeien naar een gebiedspecifiek productiesysteem; c) verder uitwerken van de roadmap en fasering voor de periode 2023-2030 op basis van voortschrijdend inzicht, draagvlakverbreding en samenwerking.
Akkerbouwers die ook (groepsgewijs/projectgewijs) de zoektocht naar “Regeneratief” willen aangaan kunnen contact opnemen met mij voor afstemming en mogelijke samenwerking.

Diensten

 • Trainen en coachen (bijv. in de vorm van workshops: learning by doing)
 • Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken
 • Ontwikkelen van projecten: van inspiratie naar projectplan (incl. coalitievorming PPSen)
 • Uitvoeren van projecten(programma’s): management, secretariaat, liaisons, etc.
 • Inhoudelijk advies, bijvoorbeeld op het gebied van bodemkunde, regeneratieve landbouwpraktijken, technologietoepassing in duurzame landbouw en natuurbeheer, zoals precisielandbouw (o.a. ICT, sensortechnologie, robotica)
 • Uitvoeren van inspiratiesessies, brainstormen
 • Opstellen van Business cases
 • Identificatie van gebruikersbehoeften en marktvragen
 • Begeleiden van groepen (bijv. studiegroepen, Special Interest Groups)
 • Uitvoeren van Quickscans (bijv. projectplan, lopende projecten) en audits

Wie ben ik

Wouter Zunneberg.

Biologie gestudeerd in Groningen met Bodemkunde als specialisatie.

Enthousiast over alles wat te maken heeft met verduurzaming van lokale productie en verwerking van voedsel.

25 jaar ervaring in precisielandbouw, werkend vanuit een integrale visie op het grensvlak van ICT en landbouw.

Verbinden van mens en technologie. Integreren van technologie en kennis, met als doel waardecreatie.

Multidisciplinair samenwerkend, vaak Publiek-Privaat.

Projecten

 • Regeneratieve Landbouw Veenkoloniën (2021-20xx): zoektocht van 7 Veenkoloniale akkerbouwers naar gangbaar 2.0, op basis van regeneratieve landbouwpraktijken. POP3-project met steun van Provincie Drenthe en EU (penvoerder: ANOG).
 • ToxinImage (2020-2024): vervolg op Drones4Mycotoxines
 • Kringlooplandbouw Veenkoloniën (2018-2021, POP3-project met steun van Provincies Groningen en Drenthe en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling): kennisoverdracht in de vorm van workshops, trainingen en demonstraties. Thema’s: Bodemkwaliteit, Precisielandbouw, Mest en compost, Samenwerking. Zie deze link…
 • Drones4Mycotoxines (2018-2019): onderzoek naar relaties tussen hyperspectraal-opnames en schimmelinfecties in granen, inzet van drones als platform voor data-inwinning en voor plaatspecifiek spuiten, ontwikkeling software voor beeldherkenning en andere ondersteunende toepassingen.
 • GPS-pilot Wedde (2016-2018, MyPrecision): intensieve, doorlopende kennisuitwisseling tussen 4 akkerbouwers en 3 adviseurs. Gezamenlijk initiatief en investering. Basis voor project GPS-Assist.
 • Gezonde bodem, gezond gewas (2017-2018, met steun van MIT/SNN): verkenning in opdracht van akkerbouwbedrijf Wage naar inpasbaarheid van bepaalde duurzame bodembeheermaatregelen in de bedrijfsvoering van gangbare Veenkoloniale bedrijven. Literatuurstudie en interviews.

Contact

  [contact-form-7 id="15" title="Contactformulier 1"]