Een groep van 7 akkerbouwers uit de Veenkoloniën kwam al enkele jaren bijeen aan de keukentafel en in het veld om met elkaar mogelijkheden te verkennen voor een nieuw en regeneratief teeltconcept. Met het woord regeneratief bedoelen ze dat er verder moet worden gedacht dan ‘duurzaam’! Het gaat om een combinatie van duurzaam (d.w.z. meewerkend met de natuur (‘groen’), circulair en biodiversiteit-verhogend) produceren en daarbij het productiesysteem, de bodem, herstellen. Om dergelijk onderzoek te stimuleren en fondsen te werven hebben de 7 akkerbouwers de Stichting Regeneratieve Landbouw Veenkoloniën opgericht.
Aanleiding voor de verkenning en dit project zijn signalen uit de (hun eigen) praktijk die erop wijzen dat in het huidige gangbare teeltsysteem de mogelijkheden om het teeltproces verder te kunnen verbeteren uitgeput raken en men in de praktijk tegen allerlei grenzen aanloopt. Daarbij neemt ook het middelenassortiment af, wat de noodzaak groter maakt voor weerbare gewassen en dus een weerbare, goed functionerende bodem.
De projectleden willen gedurende minstens 8-10 jaar de effecten van een andere, gebiedspecifieke en samenhangende set van bodem- en gewasbeheermaatregelen onderzoeken en demonstreren op hun eigen bedrijven.
Projectdoelen voor 2021-2022 zijn: a) praktijkproeven uitvoeren (On Farm Experiments) binnen het kennisgebied van Regeneratieve Landbouw en de resultaten delen binnen en buiten de telersgroep, onder andere middels veldbezoeken op locatie en workshops; b) opleveren van een eerste lijst met samenhangende teeltmaatregelen, die kan uitgroeien naar een gebiedspecifiek productiesysteem; c) verder uitwerken van de roadmap en fasering voor de periode 2023-2030 op basis van voortschrijdend inzicht, draagvlakverbreding en samenwerking.
Akkerbouwers die ook (groepsgewijs/projectgewijs) de zoektocht naar “Regeneratief” willen aangaan kunnen contact opnemen met mij voor afstemming en mogelijke samenwerking.